СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД – Велико Търново е единственото специализирано лечебно заведение в Област Велико Търново, което оказва висококвалифицирана пневмо-фтизиатрична медицинска помощ без прекъсване. В него работят едни от най-високо квалифицираните специалисти по респираторна медицина в Област Велико Търново.

Обява

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, Велико Търново

На основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание члл. 90 и 91 от Кодекс на труда, обявява конкурс за:

 1. Лекар-специализант – държавна поръчка, по пневмология и фтизиатрия в пневмо-фтизиатрично отделение – 5 места

Място на работа: СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, Велико Търново, пневмо-фтизиатрично отделение, гр. В. Търново,  местност Света гора

 1. Лекар-специализант – държавна поръчка, по клинична лаборатория в медико-диагностична лаборатория – 3 места

Място на работа: СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, Велико Търново, медико-диагностична лаборатория, гр. В. Търново,  местност Света гора

Характер на работата: в съответствие с медицинския стандарт по профила на отделението, за която кандидатите кандидатстват.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Участниците:

 • да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина;
 • да са членове на Български лекарски съюз;
 • да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава длъжност;
 • да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • Заявление за участие – в оригинал, свободен текст;
 • Професионална автобиография – оригинал;
 • Диплома за висше медицинско образование – копие;
 • Удостоверение за членство в Български лекарски съюз – оригинал;
 • Свидетелство за съдимост – оригинал;
 • Медицинско свидетелство (за постъпване на работа) – оригинал;

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

 • Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания и оценка на кандидатурите от определената за целта комисия;
 • Събеседване с одобрените кандидати.

Кандидатите, подават изискуемите документи лично в запечатан непрозрачен плик, обозначен по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността: (изписва се длъжността, за която се кандидатства) в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД (Отделението, за което се кандидатства)“. Върху плика, се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Документите се подават в Деловодство на в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, на адрес: в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, местност Света гора, в едномесечен срок, считано от датата на обявяването на съответния конкурс. 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на втори етап на конкурса, който ще се проведе на 22.02.2024г. в сградата на в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД от 10ч.

 

Уважаеми хора, приятели!

В този момент, когато всички сме притихнали в очакване на поредните числа, които ще ни кажат какви са новите поражения на невидимия убиец COVID-19, когато сме се затворили в домовете си, за да предпазим себе си и близките си, е време да се озърнем и да видим, че когато търсим спасение, то може да е само на една ръка разстояние от нас.