Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД уникален номер на поръчката 00948-2017-0001