Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (20.11.2014г.)