Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за договори, сключени преди 01.10.2014г.