Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД Велико Търново

Обявление за невъзложена обществена поръчка

Обявление за възложена ОП договор Софарма Трейдинг АД

Обявление за възложена ОП договор с Фьоникс Фарма ЕООД

Обявление за възложена ОП договор с Търговска лига АД

Обявление за възложена ОП договор с Медофарма ЕООД

Решение за изменение

Решение за прекратяване

Решение за възлагане

ПРОТОКОЛ от 06.04.2020

Съобщение за жребий

Протокол ценови предложения 27.03.2020

Съобщение за отваряне на ценови предложения

ПРОТОКОЛ № 1     23.03.2020

Документация – коригирана

Заповед за поправка на техническа грешка

ТЕХНИЧЕСКА-СПЕЦИФИКАЦИЯ – Коригирана

Документация

Проекто-договор

Техническа спецификация

Приложение № 1 към техническа спецификация

Образец-№-1 Опис на документите и информацията съдържащи се в офертата

Образец-№-2 ЕЕДОП

Образец-№-3 Предложение

Образец-№-4 Ценово предложение

Образец-№ 4.1 Ценово предложение.

Образец-№-5 Декларация

Решение за откриване на процедура по ЗОП за лекарства 02 2020

Обявление за откриване на поръчка за лекарства 02 2020