Управление

УПРАВИТЕЛ

Д-р Стела Денчева Стефанова

Завършва медицина през 1996 година във ВМИ – Плевен. С придобити специалности по Вътрешни болести (2005г.) и Пневмо-фтизиатрия (2011г.) в МУ-Плевен – УМБАЛ „Г. Странски“. Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ-Плевен (2016г.). Докторант във факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен (от 2016г.).
Тел.: 0879976606; 0888520196

НАЧАЛНИК ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 Д-р Николай Стефанов Личев 

Роден на 17.10.1955г. във В. Търново. Завършва медицина през 1982 година във ВМИ – Плевен. С придобити специалности по Пневмо-фтизиатрия (1988г.) и Вътрешни болести (1995г.). Сертифициран бронхолог (1983г.).
Тел.: 0888852436

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР

Инж. Юлия Колева Владкова 

Завършва изчислителна техника и фирмено управление в ТУ – Габрово през 1994 година. Придобива квалификация „Магистър по икономика“ – специалност „Счетоводство и контрол“ през 2005 година във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Тел.: 0879976630

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ

Медицинският съвет е консултативен орган при осъществяване управлението на лечебното заведение и се състои от Управителя, Началника на пневмо-фтизиатрично отделение, Началника на административно-стопански отдел и Главната медицинска сестра.

Медицинският съвет се председателства от Управителя.

Медицинският съвет консултира:

  1. Изпълнението на плана за дейност на лечебното заведение и неговата медицинска, социална и икономическа ефективност;
  2. Предложенията на началниците на отделения и лаборатории за подобряване дейността на техните структури;
  3. Информационната дейност на лечебното заведение, като предлага мерки за нейното подобряване;
  4. Въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на болничните услуги;
  5. Програми за научната дейност на лечебното заведение.