Структура

Структурата на лечебното заведение е функционална, от линеен тип. Йерархично е опростена, без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимовръзки се определят от йерархични нива на отделните структурни елементи, при ясно определени задължения и правомощия, базирани на утвърдени вътрешно фирмени правила.
Дружеството се управлява от управител в съответствие с разпоредбите на Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.

І. Диагностично-консултативен блок

 

  1. Приемно-консултативен кабинет – осъществява прием и консултации на болни с неспецифични белодробни заболявания.
  2. Фтизиатричен приемен кабинет – осъществява прием, консултации и последващо диспансерно проследяване на болни с различни форми на туберкулоза.
  3. Детски пневмо-фтизиатричен кабинет: осъществява диагностика и консултации на деца – контактни или съмнителни за наличие на различни форми на туберкулоза.
  4. Медико-диагностична лаборатория: включва клинична лаборатория и микробиологична лаборатория.
  5. Белодробна функционална лаборатория за изследване на дишане и сън.
  6. Отделение за образна диагностика – осъществяващо рентгенова диагностика на белодробни заболявания.
  7. Бронхологичен кабинет – за инвазивна диагностика на белодробни и плеврални болести.
  8. Патоморфологична лаборатория – с осъществяване на дейност чрез договор с КОЦ – В. Търново.
  9. Болнична аптека – с осъществяване на дейност чрез договор с КОЦ – В. Търново.

В ДКБ по график работят всички специалисти на лечебното заведение, включително и началниците на самостоятелните структури на ДКБ:

Д-р Маню Пирев – завеждащ Отделение по образна диагностика;

Д-р Анелия Славова – завеждащ Клинична лаборатория.

ІІ. Стационарен блок
1. Пневмологичен сектор с 20 легла, в това число за интензивно лечение – 5 легла;

В пневмологичния сектор – освен Управителя и Началника на пневмо-фтизиатрично отделение, работят:

Д-р Венелин Пеев – пневмо-фтизиатър;
Д-р Драгош Методиев – торакален хирург, бронхолог;
Д-р Росица Димитрова – алерголог;
Д-р Петър Йорданов – интернист;
Д-р Свилен Семов – интернист;
Д-р Грета Данкова;
Д-р Моника Маринова – педиатър;
Д-р Валя Драганова – реаниматор.

2. Фтизиатричен сектор с 15 легла;

Във фтизиатричния сектор работи:

Д-р Атанас Мандалиев – пневмо-фтизиатър, бронхолог;
Д-р Венелин Пеев – пневмо-фтизиатър.
3. Сектор за долекуване с 8 легла.

ІІІ. Административно стопански блок
1. Финансово-счетоводен отдел
2. Човешки ресурси
3. Спомагателни дейности

Устройството, дейността и вътрешният ред на Специализираната болница са уредени в Правилник за вътрешния ред на лечебното заведение.