Основна дейност

Лечебното заведение осъществява:

 • Диагностика  и лечение на белодробни заболявания;
 • Лечение на спешни респираторни състояния;
 • Високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения.

Диагностично-консултативният блок разполага с приемен и консултативен кабинети, специализирани медико-диагностични лаборатории и диспансерно отделение.

Стационарният блок включва сектори за лечение на пулмологични заболявания и туберкулоза.

Лечебното заведение осигурява висококвалифицирана специализирана болнична помощ. В него работят 10 магистри, като лекарите са с дългогодишна практика и доказани професионални качества. От 13 специалисти по здравни грижи се предоставят качествени общи и специфични сестрински грижи за пациентите.

Болницата предлага разнообразни медицински услуги:

 1. Лечение на неспецифични белодробни заболявания в стационарни условия – по клинични пътеки и амбулаторни процедури.
 2. Медицински прегледи:
 • Контролни прегледи на пациенти, лекувани за неспецифични белодробни заболявания в лечебното заведение по КП и АПр;
 • Клиничен преглед в ДКБ – след заплащане на касата на ЛЗ;
 • Преглед в домашни условия – след заплащане на касата на ЛЗ;
 • Профилактичен преглед;
 • Преглед с изготвяне на здравна книжка – след заплащане на касата на ЛЗ;
 • Преглед с флуорографско изследване – след заплащане на касата на ЛЗ;
 • Диспансерен преглед на болен, лекуван за туберкулоза в лечебното заведение.
 1. Издаване на медицински документи;
 2. Профилактични изследвания:
 • Проба на Манту;
 • КАП (кожно алергична проба).
 1. Спирометрия и/или бронхо-дилататорен тест;
 2. Плеврална пункция – диагностична или терапевтична;
 3. Индивидуални инхалации;
 4. Кислородолечение за един ден в дома;
 5. ФБС – процедури;
 6. Рентгенови изследвания на бял дроб и сърце – по КП или след заплащане на касата на ЛЗ;
 7. Кръвно-газов анализ – по КП или след заплащане на касата на ЛЗ;
 8. Лабораторни изследвания: клинико-химични и микробиологични – по КП или след заплащане на касата на ЛЗ.