Болнични услуги

Платени медицински услуги (извън КП)

№ ред: Изследвания:
1 Преглед в амбулатория –клиничен преглед
( не включва рентгеново изследване)
2 Вторичен преглед в амбулатория
3 Преглед в домашна обстановка
4 Вторичен преглед в домашни условия
5 Преглед – профилактичен
(и за здравна книжка)
6 Преглед – флуорографски
7 Медицински документ – удостоверяващ състоянието на пациента
8 Медицински документ – дубликат
9 Проба на Манту
10 КАП (кожно алергична проба)
11 Бронходилататорен тест
12 Вземане на венозна кръв
13 Венозна инжекция
14 Мускулна инжекция
15 Плеврална пункция – диагностична
16 ЕКГ с 12 отвеждания
17 ФИД (спирометрия)
18 Индивидуални инхалации
19 Кислородолечение за един ден в дома
20 Бронхоскопия
21 Рентгенография на бял дроб и сърце
(с преглед)
22 Рентгенографии на други органи
23 Рентгеноскопия многоосева
(без или с преглед)
24 Газов анализ на кръвта
25 Клинико-химични изследвания: СУЕ, ПКК, ДКК, Биохимични изследвания (серумна глюкоза; урея; креатинин; пикочна киселина; билирубин – общ, директен; общ белтък; албумин; фибриноген; чернодробни ензими – ALAT, ASAT; ГГТП; АФ; холестерол и фракции – HDL, LDL, триглицериди; електролити: К, Na, Cl; протромбинов комплекс), изследване на урина
26 Окултни кръвоизливи
27 Изследване на Еозинофили в храчка /секрет/
28 Микробиологично изследване на храчка – Посявка и Антибиограма
29 Изследване на храчка за БК – директна микроскопия, посявка
30 Вземане на материал и изпращане за квантиферонов тест (заплаща се и стойността на IGRA-теста на касата на ЛЗ)
31 Болничен престой на пациент във VIP-стая
32 Болничен престой на пациент по желание в стационара за един леглоден (извън КП)
33 Болничен престой (един леглоден) за придружител
34 Избор на лекуващ лекар
35 Избор на фибробронхоскопист