За пациента

Телефон за записвания: 0879976639

Прием в СБАЛПФЗ
Приемът (хоспитализацията) на пациент в болницата се осъществява с „Направление за хоспитализация“ (бланка №7) или „Направление за извършване на амбулаторна процедура“ (бланка №8), като насочването може да бъде от личен лекар, специалист от извънболнична помощ, Спешно отделение или други лечебни заведения.
Лекарят обсъжда рисковете, свързани с лечението или отказа от лечение. При съгласие/отказ с препоръчаното лечение, пациентът подписва декларация.
Постъпване за лечение
При постъпване в ЛЗ на пациент, непритежаващ издадено „Направление за хоспитализация“ (т.е. самонасочил се пациент), той се обслужва в приемно-консултативен кабинет на ДКБ. Лекарят от ДКБ преценява дали състоянието налага хоспитализация.
Пациентите носят лични документи (лична карта), всички изследвания, направени по повод заболяването, наложило хоспитализация, както и предшестваща медицинска документация (епикризи от провеждано до момента лечение, рентгенови графии, резултати от КАТ, ЯМР, РЕТ, лабораторни изследвания, рецептурна книжка, фактури за заплатена потребителска такса при предишен престой в друга болница за настоящата година) и приеманата до момента медикация. Необходимо е и актуално Експертно решение на ТЕЛК – ако такова съществува.
Болничното заведение не поема отговорност за липса на лични вещи при престоя на пациентите.
Престой в болницата
Информацията относно лечението на всеки болен е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без позволение от страна на пациента информация на никого, освен на личен лекар.
Пушенето в сградата на болницата е абсолютно забранено.
Права и задължения на пациента
Спазването на човешките права е основно задължение на представителите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД – В. Търново.
Всеки пациент има право да обсъжда вълнуващите го проблеми с медицинските сестри, лекарите или болничната управа. Без притеснения може да подаде жалба до Началника на отделението, Управителя на болницата или друга институция.
Пациентът носи отговорност за здравето си, като е необходимо да споделя всичко относно своето състояние без да крие информация, която е важна за диагностициране на заболяванията, активно съдейства на лекаря по време на терапевтичния процес и спазва стриктно предписания режим на лечение. При отказ от предписано лечение, пациентът писмено декларира това и носи отговорност за последствията.
Всеки пациент е длъжен да спазва установените правила в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД – В. Търново, докато се провежда лечението му.
Всеки пациент, потърсил помощ в болницата има право:
– да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол и етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
– да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
– да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването, за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
– да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение, и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното му лечение пациентът упражнява в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
– да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура. Съпътстващите грижи се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
– да се гарантира тайната на данните за заболяването му, като консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението се провеждат дискретно.
– да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
– да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитване на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му, както и да откаже да участва в такова изпитване.
– да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението.
– да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на финансиране.
– да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.
– да прави оплаквания през МЗ и РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и Администрацията на болницата, когато правата му са накърнени.
За пациенти, поставени под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители.